نحوه مزایده ی خودروی توقیفی

مزایده صورت خاصی از فروش است که برای فروش یا واگذاری کالا  و خدمات،  داوطلبین ضمن رقابت در خرید و پیشنهاد بالا ترین قیمت، اقدام به خرید آن کالا یا خدمات می نماید. این اموال (منقول -غیر منقول )می تواند متعلق به بخش دولتی، بخش خصوصی  ویا حتی فرد یا افرادی باشد که از طریق اجرای احکام ،مطابق با شرایط مقرر قانونی درمزایده بفروش می رسد. مطابق قانون فروش اموال توقیف شده نیز باید از طریق مزایده صورت پذیرد. علی ایحال مزایده اموال توقیف شده از جمله خودرو تابع تشریفات خاصی می باشد که  نحوه برگزاری آن  در قانون اجرای احکام مدنی و سایر قوانین پیش بینی شده است که  در ادامه به چگونگی برگزاری آن  خواهیم پرداخت.

مزایده : در معرض فروش گذاشتن چیزی به نحوی که هر خریداری که قیمت بیشتر پیشنهاد کرد به وی فروخته شود .
مال توقیف شده : به معنای بازداشت و جلب اموال است .
خودرو: به وسیله نقلیه چرخ داری گفته می شود که نیروی محرکه خود را از موتور بدست می آورد. قیمت پایه : حداقل قیمتی است که فروشنده حاضر است کالای خود را به آن قیمت بفروشد و این قیمت توسط کارشناس رسمی تعین میشود .
قیمت پیشنهادی : قیمتی است که خریدار به عنوان حد اکثر قیمت  حاضر است برای کالا بپردازد.

از نظر حقوقی مزایده به نوعی از معامله و فروش اموال منقول و غیر منقول شخصیت حقیقی و حقوقی اطلاق می شود که با سازو کار حقوقی ورعایت شرایط  قانونی به مرحله اجرا می رسد.
در بند ظ ماده 1 آیین نامه مفاد اسناد رسمی آمده است مزایده صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهاد کننده بالا ترین قیمت، واگذار می شود.  فروش اموال توقیف شده نیز مستثنی از این قانون نمی باشد .قانون گذار فروش اموال توقیف شده محکوم علیه را تنها از طریق مزایده پذیرفته  و مال مورد مزایده باید قابل توقیف باشد و جزء مستثنیات دین نیزنباشد 
 همانگونه که گفته شد مزایده دارای یک سری تشریفاتی خاصی است که قانونگذار آنها را در قانون تدوین نموده که در صورت عدم رعایت این قوانین معامله باطل می باشد لذا به منظور برگزاری مزایده صحیح می بایست تمام جوانب حقوقی آن در نظر گرفته شود. 
در مزایده اگر طرفین توافق کرده باشند زمان فروش اموال ،مطابق توافق طرفین و در غیر این صورت مأمور اجرای مزایده زمان آن را تعیین می کند .

مفهوم خودرو 

به وسیله نقلیه چرخ داری گفته می شود که نیروی محرکه خود را از موتور بدست می آورد . خودرو ها بر اساس ویژگی که دارند به چندین دسته تقسیم می شوند که عبارتند از (خودروهای مینی ،خودروهای شهری ،خودروهای خانوادگی کوچک ،خودروهای حمل )

دلایل توقیف خودرو 

توقیف خودرو به علت عدم پرداخت مهریه :
مهریه از دیونی است که مرد باید پرداخت کند و بیشتر زوج ها یا توانایی پرداخت مهریه را ندارند ویا با داشتن توانایی لازم برای پرداخت مهریه ازپرداخت مهریه امتناع می کنند  و به همین دلیل امروزه توقیف و مزایده خودرو برای مهریه یک امر عادی است .

توقیف خودرو به علت بدهی 

گاهی برخی افراد به علت معاملاتی که انجام می دهند مجبور به گرفتن تسهیلات  از بانکها می شود  در صورتی که  فرد مقروض به تعهدات خود عمل نکند بانک می تواند در خواست توقیف اموال و یا خودروشخص را به مراجع قضایی بدهد تا بتواند از این روش با اجرای مزایده خودرو به حق خود برسد .

توقیف خودرو به علت چک برگشتی 

گاهی افرادی در قالب چک هایی که صادر کرده اند به تعهدات خود عمل نکرده و اقدام به پرداخت مبلغ چک نمی کنند در این صورت  دارنده چک می تواند برای اینکه به پول خود برسد در خواست توقیف اموال  ازجمله خودروشخص بدهکار را به دادگاه بدهد و با مزایده و فروش خودرو به پول خود برسند .

تشریفات مزایده خودرو توقیف شده  

1-نوع ومشخصات اموال(خودرو) مورد مزایده به صورت دقیق باید در آگهی مزایده درج شود برای مثال نمی توان گفت یک دستگاه خودرو بلکه باید به طور کامل تمام مشخصات آن را بیان گردد.
2-اعلام تاریخ ،ساعت و محل انجام مزایده ضروری است .
3-ذ کر قیمت پایه خودرو
نکته:چنانچه بین توقیف خودرو و ارزیابی قیمت توسط کارشناسی و زمان مزایده فاصله بیفتد،  مجدد ارزیابی قیمت می بایست صورت پذیرد .
محدودیت های موجود شرکت در مزایده خودروتوقیف شده:
هر فردی می تواند در مزایده خودرو توقیف شده شرکت نماید حتی فرد محکوم له و محکوم علیه اما مأمور مزایده و شخص ناظر این حق را ندارند که در مزایده شرکت کنند .

نشر آگهی در مزایده به دو صور ت است 

1-آگهی در روزنامه : مطابق ماده 118قانون اجرای احکام مدنی ، آگهی فروش باید در یکی از روزنامه های محلی و دریک نوبت منتشر شود .
2-الصاق آگهی : در جایی که روزنامه محلی وجود نداشته باشد یا ارزش مال تا 20000 تومان باشد الصاق آگهی در محل جایگزین نشر آگهی در روزنامه می شود .
مطابق ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی : در مزایده موعد فروش مورد معامله باید زمانی باشد که از فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیشتر از یک ماه و کمتر از 10 روز نگذشته باشد .
مطابق ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی :حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده ضروری است و اگر امضاء نماینده در صورت جلسه مزایده نباشد می توان مزایده را باطل نمود .
مـأمور اجرا می تواند حد اقل ده درصد مبلغ خودرو مورد مزایده را نقد دریافت کند و برنده مزایده باید مابقی  مبلغ را تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده پرداخت کند. چنانچه  خریدار در این مدت مابقی مبلغ را نپردازد هزینه آگهی مجدد از آن برداشت می شود و بقیه مبلغ به صندوق دادگستری واریز شده  و مزایده مجدد تکرار می گردد .

شکایت از نحوه برگزاری مزایده 

مهلت شکایت از نحوه برگزاری مزایده خودرو توقیف شده یک هفته پس از مزایده می باشد بر همین اساس از زمان تایید تا پایان مدت یک هفته خودرو به برنده تحویل داده نمی شود  تا چنانچه شکایتی در دادگاه از نحوه برگزاری مزایده شود پیگری های لازم صورت پذیرد.
مطابق ماده 136قانون اجرای احکام مدنی در موارد زیر مزایده  از درجه اعتبار ساقط است :
1-فروش در غیر روز و ساعت معین و غیر محلی که درآگهی تعیین شده انجام شود .
2-هرگاه عوامل برگزاری مزایده بدون دلیل قانونی مانع  شرکت شخصی در مزایده گردند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد کنند .
3-در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادستان باشد .
4-شرکت اشخاصی در مزایده که ممنوع  از خرید باشند .

ماده 115قانون اجرای احکام مدنی 

اگر از طرف دولت وشهر داری محلی برای فروش اموال منقول معیین شود فروش در آن محل انجام می شود ولی اگر محل هایی که تعیین شده متعدد باشد فروش در محلی که برای منافع محکوم علیه مناسب تر باشد انجام می گیرد. در صورتی که از طرف شهر داری یا دولت، محلی برای مزایده تعیین نشده باشد محل مزایده را مدیر اجرا تعیین می کند .

نتیجه گیری

چنا نچه بدهکار توان پرداخت بدهی خود را نداشته باشد طلبکار به دستور قضایی می توان اموال فرد بدهکار را توقیف نماید اصولا عدم پرداخت مهریه ،عدم پرداخت اقساط تسهیلات بانکی، چک برگشتی و بدهی به اشخاص از جمله مواردی هستند که طلب کار می تواند به منظور تأمین طلب خود پس از شکایت در مراجع قضایی نسبت به توقیف اموال از جمله خودروی شخص بدهکار اقدام نماید بر همین اساس پس از برسی های لازم ، مرجع قضایی با سپری نمودن مراحل قانونی اقدام به مزایده خودروی توقیف شده می نماید که در خصوص نحوه چگونگی این گونه مزایده توضیحاتی ارائه گردید .

۵ / 4.67 (از مجموع 3 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!

پرسش و پاسخ های مرتبط

 • مشاوره حقوقی آنلاین

  سلام وقت بخیر.من میخوام همسرم را ممنوع الخروج کنم به اداره گذرنامه رفتم و فرم ها را پر کردم اما گفتند یک هفته طول میکشه آیا این درست است؟همسرم کلاه بردار بوده الانم تمام اموالم را گرفته و داره فرار میکنه من خیلی متعجبم که چرا یک هفته طول میکشه.ممکنه که داره پارتی بازی میکنه؟چون کلاه برداری کرده ازش بعید نیست من به کجا باید مراجعه کنم که سریعتر ممنوع الخروج شه؟

  دوشنبه ، 29 فروردین 1401

  • محمد بابایی فیشانی

   بااحترام کاربر محترم اگر از طریق دادگاه دستور ممنوع الخروجی اخذ نموده اید باید همان روز انجام شود بهتر است به رییس متصدی که به شما عنوان نموده یک هفته زمان خواهد برد مراجعه نمایید تا مشکل مرتفع گردد

 • مشاوره حقوقی آنلاین

  سلام در صورتی که یک شخص به سایتهای صیغه یابی یا غیره بره و طرف پول بگیره و نیاد و پول را برداره برای آن شخص جرم دارد که به هویت سایتی رفته چون آن شخص شکایت کرده برای گرفتن پول

  دوشنبه ، 29 فروردین 1401

  • ناصر روحی زاده

   سلام بحث کیفری این مورد منتفی می باشد و می توانند از طریق حقوقی اقدام به عمل رسانند که در اصل باید مبلغ به ایشان برگردانده شود. موفق و موید باشید

 • مشاوره حقوقی آنلاین

  سلام خسته نباشین، ببخشید پدر بزرگ من بازنشسته نیروی مسلح بودند که چند سال پیش فوت کردن ،و چند وقت پیش هم مادربزرگم فوت کردن ،من نوه پسری هستم که پدرم هم فوت کرده و خودم هم جدا شدم و هیچ سرپرستی ندارم میخواستم بدونم حقوق به من تعلق میگیره

  دوشنبه ، 29 فروردین 1401

  • محمد بابایی فیشانی

   بااحترام کاربر محترم اگر زیر ۱۸ سال باشید میتوانید اقدام نماید در غیر اینصورت خیر اما اگر مونث بودید بله در هر سنی بدون شغل و همسر میتوانستید

 • مشاوره حقوقی آنلاین

  بعد از فوت پدر و مادر اساس خانه آنها چطور بین فرزندان تقسیم میشود.

  دوشنبه ، 29 فروردین 1401

  • میلاد کمانکش

   با سلام کاربر گرامی در این خصوص لازم است توافق نمایید با سایر وراث در غیر این صورت ناگزیر از طرح دعوای تقسیم ترکه خواهید بود . موفق باشید .

 • مشاوره حقوقی آنلاین

  من نیاز به مشاور انلاین با واتس اپ دارم راهنمایی کنید چطوری اقدام کنم

  دوشنبه ، 29 فروردین 1401

  • ناصر روحی زاده

   سلام جهت اقدام به مشاوره آنلاین در پایین کادر طوسی رنگ را که نوشته ای با عنوان اگر نیاز به مشاوره و پرسش بیشتر دارید کلیک کنید تا شماره مشاور جهت طرح موضوع برای شما ارسال شود و از طریق واتساپ سوال خودتان را مطرح نمایید.

 • مشاوره حقوقی آنلاین

  سلام ببخشید من یه سوال داشتم من ۱۹سالمه کارت آمایش دارم میشه بااين کارتای اتباع محضری کرد بعد یه سوال دیگه ماازطرف مامانم اقدام کردیم ولي هنوز نیومده شناسنامهامون چی بایدکنیم راهنماییمون میکنین

  دوشنبه ، 29 فروردین 1401

  • علیرضا فضلی

   با سلام شما باید جهت پیگیری موضوع به فرمانداری محل سکونت یا وزارت کشور مراجعه فرمایید

 • مشاوره حقوقی آنلاین

  سلام شب بخیر ببخشید امکان تقدم و تاخر در قولنامه کاربنی وجود دارد در امر کارشناسی دادگاه

  دوشنبه ، 29 فروردین 1401

  • علیرضا فضلی

   با سلام امکان این در جعل قولنامه و استفاده از سند مجعول متصور می باشد این موضوع امر فنی بوده و با ارجاع به کارشناس امکان سنجی دارد

 • مشاوره حقوقی آنلاین

  خودرو را 14 سال پیش از شخصی خریداری کرد م و خودرو از اول دست. خودم بود ولی از بنام زدن سند خودداری می‌کرد تا اینکه طبق یک چک با شخصی دیگر بصورت صوری اقدام به توقیف خودرو کرد تا با اعتراض ثالث موفق به آزاد سازی و الزام به تنظیم سند ماشین بنامم شد.سوالم این است که اولا چون ساکن تهران است ولی در شهرستان حکم توقیف را گرفت باید از کجا شکایت کنم و دوماد میتوانم خیانت در امانت را ثابت کنم .کارمند بانک پارسیان مدیر اعتبارات میباشد

  یکشنبه ، 28 فروردین 1401

  • علیرضا فضلی

   با سلام دعوای اعتراض ثالث باید در دادگاه که حکم توقیف را داده مطرح شود خیر امکان طرح دعوای خیانت در امانت وجود ندارد

 • مشاوره حقوقی آنلاین

  سلام.من از بابت یک فقره چک به تاریخ ۹۴/۰۷/۰۱به مبلغ ۴۴ملیون ریال محکوم به پرداخت وجه چک به همراه تاخیر و تادیه در شورایه حل اختلاف شده بودم که امروز برایه اینکه پرونده به اجرای احکام ارسال نشه به شعبه مراجعه کردم و گفتم من چقد باید بدم که تمام شم با حسابی که من از سایت کیت ست کرده بودم ۲۰ملیون میشد تاخیر و اصل دین،ولی قاضی اشتباها ۹/۵ملیون تومن نوشت و امضا کرد و داد برای ان ۹/۵ شناسه پرداخت زدن و من هم سریعا ان را پرداخت کردم و بردم دادم به شعبه فیشش رو ،ایا امکانش هست که دیگه رویه مسله زده نشه و با همین مبلغ تموم شه پرونده؟

  یکشنبه ، 28 فروردین 1401

  • مینا مرادی ساکی

   باسلام كاربرگرامي راي صادره توسط شعبه صحيح ميباشد و تاخير تاديه اي كه توسط اجرا تعيين شده ملاك است.

 • مشاوره حقوقی آنلاین

  شورا حل اختلاف هزینه دادرسی و پول رهن منو رو از صاحبخانه گرفت وبمن پرداخت کرد و اخرش از من امضا گرفت که حل شده چطوری من دوباره تجدیدنظر بدم . ولی من که این مدت یماه برای گرفتن رهن خونه اذیت شده بودم وهزینه تاخیر بمن ندادن وتمام اقساط بانکی من جریمه خورده چطوری من تجدید نطر بدم .میگن تو که امضا کردی تو دادگاه ..

  یکشنبه ، 28 فروردین 1401

  • میلاد کمانکش

   با سلام کاربر گرامی شما میتوانید در مدت 20 روزه اعتراض خود را نسبت به رای صادره مطرح نمایید و از فرصت دفاعی خود استفاده کنید و امضای شما نافی این حق نیست.

سوال حقوقی