نشر اکاذیب

نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در شبکه های مجازی چه مجازاتی خواهد داشت؟

08 اردیبهشت 1399 100

با سلام
این جرم مقید به نتیجه نیست و هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی اکاذیبی منتشر کند در هر حال افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی