در صورت بروز اختلاف بین طرفین قرارداد چگونه بایستی به داور مراجعه کنند؟

در صورت بروز اختلاف بین طرفین قرارداد چگونه بایستی به داور مراجعه کنند؟

14 اسفند 1398 164

: چنانچه در قرارداد فی مابین شرط حل و فصل اختلاف توسط مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران آمده باشد پس از بروز اختلاف درخواست رسیدگی به اختلاف را به مرکز داوری تسلیم می نمایند.
مرکز داوری پس از تکمیل پرونده، دعوی را به یکی از داوران (و در صورت لزوم به سه داور) که در این موضوع تخصص یا سابقه رسیدگی دارند ارجاع می دهد و داور (یا داوران) پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین و بررسی ادله اقدام به صدور رأی می نمایند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی