آیا امکان درخواست ابطال رای داور از دادگاه وجود دارد؟

در مورد دعاوی مرتبط، در صورت که توافق طرفین بر اظهار نظر داور در مورد دعوای مرتبط نباشد، آیا امکان درخواست ابطال رای داور از دادگاه وجود دارد؟

14 اسفند 1398 159

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی