آیا اطلاق لفظ "حکم" به "رای داوری" در حقوق داوری داخلی صحیح است؟

آیا اطلاق لفظ "حکم" به "رای داوری" در حقوق داوری داخلی صحیح است؟

14 اسفند 1398 154

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی