داور مرضی الطرفین چیست؟

در خصوص نحوه تعیین داور مرضی الطرفین توضیحاتی ارائه فرمایید.

14 اسفند 1398 152

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی