داور مرضی الطرفین چیست؟

در خصوص نحوه تعیین داور مرضی الطرفین توضیحاتی ارائه فرمایید.

14 اسفند 1398 242

سلام
طرفین هر قرارداد در هنگام عقد قرارداد یا هنگام ایجاد اختلاف با توافق یک فرد را برای حل اختلاف تعیین می کنند که داور مرضی الطرفین گفته می شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی