اشتباه قلم

سلام اگر در هنگام ثبت ملک اشتباه قلمی رخ دهد چه باید کرد؟

17 اردیبهشت 1399 114

با سلام
طبق بند3 ماده ی 25 قانون ثبت اسناد و املاک هرگاه در موقع ثبت ملک یا ثبت انتقالات بعدی صرفا به دلیل عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیئت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر ااک و سند مالکیت را صادر خواهند کرد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی