بدهی ثبتی

با سلام اگر شخصی در معاملات شرطی و رهنی ظرف مدتی که در سند تعیین شده است بدهی خود را نپردازد بستانکار حق مطالبه دارد؟

17 اردیبهشت 1399 108

با سلام
طبق ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک در خصوص معاملات شرطی و رهنی راجع بع اموال غیر منقول در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانکار می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند دفترخانه بنا بر تقاضای بستانکار اجرائیه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیرکرد صادر خواهد کرد و به اداره ثبت ارسال خواهد شد و بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه 8 ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی اقدام کند .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی