در امانت اسناد

با سلام وقتی سندی را در اداره ی ثبت به امانت می گذاریم باید برای بایگانی و امنیت بیشتر چه اقداماتی انجام دهد؟

18 اردیبهشت 1399 150

با عرض سلام
هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد، باید آن را در پاکت و یا لفاف دیگری که لاک و مهر شده باشد گذاشته و شخصاً روی پاکت، تاریخ تسلیم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد، تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته امضا و مهر کنند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی