آیا اعضاء شوراء حل اختلاف می توانند به عنوان داور تعیین شوند؟

سلام آیا یکی از اعضای شورای حل اختلاف (با هر سمتی) می تواند به عنوان داور انتخاب گردد؟ آیا مشمول ماده 470 ق.آ.د.م (کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد) نمی شود؟

03 فروردین 1399 200

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی