آیا اعضاء شوراء حل اختلاف می توانند به عنوان داور تعیین شوند؟

سلام آیا یکی از اعضای شورای حل اختلاف (با هر سمتی) می تواند به عنوان داور انتخاب گردد؟ آیا مشمول ماده 470 ق.آ.د.م (کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد) نمی شود؟

03 فروردین 1399 401

سلام
اعضای شورای حل اختلاف کارمند رسمی دادگستری نیستند فلذا مشمول ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و طرفین می توانند آنها را به عنوان داور انتخاب کنند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی