داوری عضو شورای حل اختلاف

سلام آیا یکی از اعضای شورای حل اختلاف ( با هر سمتی ) می تواند به عنوان داور انتخاب گردد؟ آیا مشمول ماده 470 ق.آ.د.م ( کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد. ) نمی شود؟

03 فروردین 1399 96
سلام
اعضای شورای حل اختلاف کارمند رسمی دادگستری نیستند فلذا مشمول ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و طرفین می توانند آنها را به عنوان داور انتخاب کنند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی