;
سند معارض یعنی چی؟

من با مراجعه به اداره ثبت متوجه شدم ملك من داراي ستد معارض ميباشد منظور از سند معارض چيست

11 فروردین 1399 42

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی