ضمانت

سلام به منظور ضمانت انجام تعهدی در زمان خاصی،متعهد مبلغی سفته نزد شخص متعهدله قرار داده است. قبل از رسیدن به زمان اجرای تعهد، متعهدله فوت می نماید. تعهد هم خرید یک دارایی و به نام متعهدله زدن بوده است. تکلیف تعهد و سفته ها بعد از فوت متعهدله چه می شود.؟

18 فروردین 1399 15

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی