ضمانت

سلام به منظور ضمانت انجام تعهدی در زمان خاصی،متعهد مبلغی سفته نزد شخص متعهدله قرار داده است. قبل از رسیدن به زمان اجرای تعهد، متعهدله فوت می نماید. تعهد هم خرید یک دارایی و به نام متعهدله زدن بوده است. تکلیف تعهد و سفته ها بعد از فوت متعهدله چه می شود.؟

18 فروردین 1399 64

سلام
اگر تعهد توسط متعهد انجام شده می تواند به طرفیت ورثه دادخواست استرداد لاشه سفته بدهد و اگر تعهد تا قبل از فوت متعهد له انجام نشده و متعهد له فوت شده بطور کلی موضوع کان لم یکن بوده و الزامی برای متعهد در انجام نیست

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی