مزایده

بنده 30 روز پیش مزایده فروش ملک مسکونی دیدم شرکت کرده و برنده شدم. مزایده بار دوم بود. و در بازه20روزه پولشو کامل پرداخت نمودم. دستور انتقال سند گرفتم. بعد کلی دوندگی روز انتقال سند صاحب ملک دستور ابطال مزایده برای دفترخانه آورده. اجرای احکام میگه زمان 6ماهه نظریه کارشناسی گذشته بوده. مزایده هم قانونی برگزار شده بود. حال تکلیف بنده چیه؟ مسول اجرای احکام قصور داشته؟ آ

22 فروردین 1399 60

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی