;
نفقه

سلام همسر من تمکین نکرده است و حکم تمکین من را دادگاه قبول نکرده می تواند ایشان از من ترک انفاق شکایت کند

29 فروردین 1399 69

در صورتی که ایشان مجاز به عدم تمکین توسط دادگاه شناخته شده باشند می توانند تمکین نکنند و در این صورت مستحق نفقه خواهد بود و اتهام ترک انفاق در صورت عدم پرداخت نفقه متوجه شما می باشد.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی