نفقه

برای اینکه نفقه خود را بگیرم کجا می توانم و چطوری شکایت کنم

29 فروردین 1399 79

برای مطاابه نفقه از طریق دادخواست به شورای حل اختلاف می توانید اقدام حقوقی خود را انجام دهید و همچنین می توانید از طریق گیری به اتهام ترک انفاق جهت محکومیت گیری اقدام نمایید.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی