مهاجرت برای تحصیل فرزندم

سلام . خواهر من حدود 25 سال هست در آلمان زندگی میکند و دو فرزند پسردارد که همانجا بدنیا آمده اند . آیا برای پسرم 17 ساله ام میتواند ساپرت اقامت تحصیلی باشد یا خیر

11 اسفند 1398 272

بله در صورتیکه خودشان از تمکن مالی کافی برای پوشش هزینه های فرزند شما برخوردار باشند بله می توانید برای نشان دادن تمکن مالی ایشان را معرفی و مدارک ارائه نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی