توهین و فحاشی

همسایه ما سر پارک خودرو به من توهین و فحاشی جلوی دیگران کرده میتونم شکایت کنم

31 فروردین 1399 65

سلام بله با توجه به اینکه در حضور شهود ایشان نسبت با توهین و فحاشی به شما اقدام کرده می توانید طرح شکایت کیفری نمایی.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی