تصادف

با سلام در تصادفي كه راننده مقصر فرار ميكند زيانديده بايد به كجا مراجعه كند شماره ماشين مقصر را يادداشت كرده ام.آیا میتوانم اقدام قانونی انجام بدهم؟

12 اسفند 1398 16
در صورت حادث شدن تصادف جرحی باید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه نمایید و اگر خسارتی است باید ابتدا تامین دلیل و سپس به شورا اگر خسارت تا مبلغ بیست میلیون واگر بیشتر بود به دادگاه مراجعه نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی