اجاره دادن ملک به افراد مجرد

همسایه ای داریم که خانه ایشان کاملا مشرف به خانه بنده و همسایه های دیگر است. الان صاحب خانه آن را خانه را به چندین نفر کارگر مجرد اجاره داده است. آیا میتوانم از طریق قانون مانع ساکن شدن افراد مجرد در همسایگی خود بشوم؟

12 اسفند 1398 51

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی