ملاقات بافرزندبعد ازدواج مجدد

با سلام قصد گرفتن همسرمطلقه ای دارم که یک فرزند پسر داردکه ۵سالی هست حضانت ان دردست شوهرش میباشدبنده قرارگزاشته ام به شرطی باوی ازدواج کنم که فرزندش رو دیگه نبیند وبه خانه من نیاورد وایشان اعلام کرده اند حاضرهستن درمحضرتعهد بدهندکه به فرزندش هیچ گونه کاری نداشته وملاقاتی نداشته باشدایا ۱-چنین تعهدی میشه ازایشان گرفت و۲-اگر پسرش بعدها بزرگترشد وخواست به پیش مادرش بیاد یا ملاقات کند وبنده مخالفت کنم ایا پسرش میتواند ازطریق دادگاه اقدام کند واعلام نمایدکه ناپدری من اجازه ملاقات بامادرم رونمیدهدویا ۳-خودهمسرم بعدها میتواندزیراین تعهد بزندوازدادگاه برای اینکه اجازه ملاقات بافرزندش رونمیدهم تقاضای طلاق کند

03 اردیبهشت 1399 54

سلام
تعهد عدم ملاقات فرزند غلطه ولی عدم ورود به منزل مسترک صحیح است اما چه الزامی برای انجام این تعهد است ؟؟ بنظرم بیشتر فکر کنید و برای راهکار عقلانی به مشاور خانواده مراجعه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی