;
مورد ضرب شتم قرار گرفتم شاهدی در آن لحظه نبود باید چکار کنم؟

سه ماه پیش در کوه مورد ضرب وشتم واقع شدم و صورتم چندین بخیه برداشت. پنج نفر بودند و شکایت کردم ولی دادگاه میگه شاهد عینی نداری... ظاهرا آنها با پارتی بازی حتی یکبار هم احضار نشدند تا مورد سوال یا قسم واقع بشوند. آیا در قانون راهی برای اثبات ادعایم یا احضار آنها و قسم دادن آنها هست؟

12 اسفند 1398 21

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی