مورد ضرب شتم قرار گرفتم شاهدی در آن لحظه نبود باید چکار کنم؟

سه ماه پیش در کوه مورد ضرب وشتم واقع شدم و صورتم چندین بخیه برداشت. پنج نفر بودند و شکایت کردم ولی دادگاه میگه شاهد عینی نداری... ظاهرا آنها با پارتی بازی حتی یکبار هم احضار نشدند تا مورد سوال یا قسم واقع بشوند. آیا در قانون راهی برای اثبات ادعایم یا احضار آنها و قسم دادن آنها هست؟

12 اسفند 1398 51

با سلام مطابق قانون قاضی تحقیق در صورت ادله کافی موظف به احضار متهم می باشد
در صورت احضار متهمین ادعای شما برای امور کیفری با سوگند اثبات می شود و راه های مختلفی برای اثبات امور کیفری وجود دارد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی