پلاک

سلام اگر شماره پلاک ماشینم را تغییر داده باشم و پلیس متوجه شده باشد مجازات ان چیست ،؟

04 اردیبهشت 1399 73

سلام با استناد به ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی در صورتی که ارقام شماره پلاک را تغییر دهند به شش ماه تا یک سال حبس تعیین می شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی