اثبات روابط کارگر و کارفرما

سلام لطفا توضیح میدهید که برای اثبات روابط کارگر و کارفرما ارائه چه مدارکی لازم است؟

04 اردیبهشت 1399 127

با سلام
طبق ماده ی 15 ایین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص حل اختلاف موضوع ماده ی 164 قانون کار باید گفت که ارائه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه ی کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه ی کار در کارگاه بر عهده ی کارگر و ارائه ی دلائل و مدارک دال بر تادیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده ی کارفرماست.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی