شوهرم فوت شده چگونه مستمری ایشان به من تعلق میگیرد؟

سلام آیا خانمی که مستمری بگیر هست درصورت فوت شوهر مستمری شوهر به او تعلق میگیرد؟ اگر زنی خودش بازنشسته تامین اجتماعی باشد و مستمری دریافت کند در صورت فوت همسرش که او هم بازنشسته تامین اجتماعی بوده آیا علاوه بر حقوق بازنشستگی خود ، مستمری همسر را نیز دریافت میکند؟

12 اسفند 1398 105

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی