بیمه تامین اجتماعی

سلام آیا خانمی که مستمری بگیر هست درصورت فوت شوهر مستمری شوهر به او تعلق میگیرد؟ اگر زنی خودش بازنشسته تامین اجتماعی باشد و مستمری دریافت کند در صورت فوت همسرش که او هم بازنشسته تامین اجتماعی بوده آیا علاوه بر حقوق بازنشستگی خود ، مستمری همسر را نیز دریافت میکند؟

12 اسفند 1398 27

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی