اشتباه در تنظیم یا صدور رای

سلام ممکن هست که در تنظیم یا صدور رای اشتباهی صورت بگیرد در این صورت چه اقدامی باید انجام داد؟

04 اردیبهشت 1399 65

با سلام طبق تبصره ی ماده ی 39 ایین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص حل اختلاف اگر در تنظیم رای اشتباه در محاسبه یا سهوقلم یا اشتباهات بین دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوی رخ دهد مرجع صادر کننده میتواند مادام که رای اجرا نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید
همچنین تمام موازین و ترتیبات مقرربرای صدور و ابلاغ رای باید در مورد رای اصلاحی نیز رعایت گردد و رای اصلاحی ضمیمه غیرقابل تفکیک رای اصلی محسوب میشود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی