قتل .

سلام عرض شد ببخشید من جواب این سوال میخواستم. مرد، زن، خنثی (یعنی دو جنسه)، کودک، دیوانه؛ در قتل زنی مشارکت می کنند، حکم مسئله و مقدار زائد دیه را بر حسب دیه کامل (۳۳۰ میلیون تومان).

04 اردیبهشت 1399 58

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی