تراکنش های بانکی

با سلام خدمت شما اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک را چگونه پیگیری میکنند ؟

07 اردیبهشت 1399 82

با سلام توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد.
در صورت دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی