حق سرقفلی مغازه ای را دارم مالک مجوز ساخت گرفته است باید چه اقدامی کنم؟

خسته نباشیدصاحب ملکی که من سرقفلی آن را به مدت ۷۰ سال است در اختیار دارم اعلان کرده است که پروانه تخریب و نوسازی گرفته و ظرف ۶ ماه بنده را از این ملک بیرون میکند آیا بنده بعد از ۷۰ سال سابقه و کسب و کار در این محل هیچ راهی برای مقابله با ایشان ندارم و باید همه هستی و تاریخ کسب و کارمو و رها کنم و تخلیه کنم؟

13 اسفند 1398 60

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی