حق سرقفلی مغازه ای را دارم مالک مجوز ساخت گرفته است باید چه اقدامی کنم؟

خسته نباشیدصاحب ملکی که من سرقفلی آن را به مدت ۷۰ سال است در اختیار دارم اعلان کرده است که پروانه تخریب و نوسازی گرفته و ظرف ۶ ماه بنده را از این ملک بیرون میکند آیا بنده بعد از ۷۰ سال سابقه و کسب و کار در این محل هیچ راهی برای مقابله با ایشان ندارم و باید همه هستی و تاریخ کسب و کارمو و رها کنم و تخلیه کنم؟

13 اسفند 1398 79

سلام
شما ملک را تخلیه نکنید ایشان باید برای تخلیه دادخواست تخلیه ملک به دلیل تخریب و نوسازی بدهد و دادگاه ضمن رسیدگی با تعیین کارشناس حق سرفصلی شما را تعیین و تخلیه را مشروط به پرداخت آن وجه مینمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی