فحاشی

جرم فحاشی های فوق العاده رکیک و زشت به خانمی در مجازات اسلامی چیست و اگر شخص فحش دهنده در دادگاه منکر شود حکمش چیست؟

13 اسفند 1398 15

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی