جرم فحاشی چقدر است؟

جرم فحاشی های فوق العاده رکیک و زشت به خانمی در مجازات اسلامی چیست و اگر شخص فحش دهنده در دادگاه منکر شود حکمش چیست؟

13 اسفند 1398 79

حسب مورد در صورت اثبات اتهام حکم محکومیت به شلاق می باشد اگر منکر موضوع اتهامی باشد 2 نفر شاهد قضیه به دادگاه معرفی نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی