لغو اجره

آیا مستاجر می تواند قرارداد اجاره را لغو نماید؟ آیا مستاجر اگر در پایان مورد اجاره موجر ودیعه او را ندهد میتواند خسارت دریافت نماید؟

13 اسفند 1398 9
سلام
اگر منظورتان از لغو همان فسخ قرارداد اجاره است خیر مگر شرایط فسخ مهیا باشد از طرفی چنانچه مستاجر ملک را تخلیه و موجر وجه قرضالحسنه را پرداخت نکند مستاجر باید دادخواست مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی