برای خرید خانه الزاما قولنامه باید تنظیم شود؟

برای خرید خانه الزاما قولنامه باید تنظیم شود، یا انتقال سند در دفتر اسناد رسمی کافی است؟

13 اسفند 1398 70

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی