;
ورشکستگی

سلام میشه توضیح دهید که مجازات افرادی که ورشکسته به تقلب و تقصیر هستن چیست؟

11 اردیبهشت 1399 23

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی