جهات نقض آرا

جهات نقض ارای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها در رویه قضایی دیوان عدالت اداری کدامند؟

14 اردیبهشت 1399 145

با سلام
جهات نقض ارای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها در رویه قضایی دیوان عدالت اداری عبارتند از:
سلب حق و یا حقوق دفاعی
عدم ضرورت حکم به قلع و تخریب
ایرادات شکلی مربوط به ترکیب کمیسیون یا رأی صادره توسط آن
تعیین جریمه برخلاف مقررات یا تعیین جریمه علی رغم اقدام ارادی شاکی در قلع مستحدثات

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی