نحوه تقسیم سهم الارث بعد از فوت زوجه؟

اگر زنی که فرزندی دارد زود تر از شوهرش فوت کند در حالی که پدر ومادرش در قید حیات باشند اموال ودارایی های ان زن به والدینش می رسند یا به شوهر وفرزندش؟

08 اسفند 1398 70

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی