ایراد ضرب و جرح عمدی _لوث و ترک انفاق

عرض سلام خانم من از من بخاطر ضرب و جرح عمدی و ترک انفاق شکایت کرد توسط دادگاه بدوی از بابت ضرب و جرح به 5 سال حبس و از بابت ترک انفاق به 2 سال حبس محکوم شدم من به هیچ وجه خانمم رو ضرب و جرح نکردم و شاهد هم دارم خانمم بدون صدمه از منزل رفت و در حضور همسایگان محل ...به رای دادگاه بدوی اعتراض کردم دادگاه تجدید نظر وقت رسیدگی داده و گفته شهود استنادی خود را در روز رسیدگی حاضر نمایید این به چه معناست آیا احتمال اثبات بی گناهیم هست؟؟؟ خانمم با خونوادش سه نفر شاهد آوردن که کاملا کذب و ساختگی هست ولی باز دادیاری مورد را از موارد لوث تشخیص داده و ذکر کرده ، آیا در دادگاه تجدید نظر استشهادیه محلی و وجود شاهدین من و همچنین پدر و مادرم که با من در یک منزل مشترک زندگی میکنند کمکی به من میکنه؟

15 اسفند 1398 47
اگر از موارد لوث بوده که حبس نداشته است ولیکن می توانید شهود خود را مبنی بر بیگناهی به دادگاه معرفی نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی