تبدیل مجازات بعلت شرایط خاص مثل کرونا وجود دارد؟

با سلام پدرم مدتی قبل در دادگاه بدوی بجرم سرقت به ۳ سال حبس محکوم شد که در واخواهی دو سال نیم آن به حالت تعلیق در آمد. ایشان به دادنامه اعتراض و تقاضای فرجام خواهی کردند که در دادگاه تجدید نظر حکم تایید شد. سپس ما اقدام و موفق به اخذ رضایت از شاکی شخصی کردیم.و با وجود انکه پدرم با قرار کفالت بیرون زندان هست برای تخفیف مجازات بخاطر گرفتن تخفیف یا تبدیل مابقی مجازات ؛ ما تقاضای اعمال ماده ۴۸۳ آیین دادرسی کیفری کردیم.ولی متاسفانه با عوض شدن قضات قبلی تجدید نطر طی چند روز پس از صدور رای و همچنین قولی که ان قضات مبنی بر درست کردن موضوع حبس در صورت رضایت به ما داده بودند ؛ خلاصه قضات جدید همان شعبه تقاضای اعمال ماده ۴۸۳ برای تبدیل یا تخفیف مابقی مجازات را قبول نکردند. پرونده دوباره به اجرای احکام رفته و از پدرم خواستن خودش را تحویل دهد. که در اینجا با توجه به انکه پدرم معلول اعصاب و روان جانباز چندین سال هست.در همین رابطه پس از صحبت با قاضی اجرای احکام ایشان نامه ای برای معرفی و معاینه و مصاحبه کردن با پدرم در پزشکی قانونی صادر کردند.و ما هم اکنون چند مرحله هست که به پزشکی قانونی میرویم ولی همچنان تاکنون پرونده معاینه و مصاحبه تکمیل نشده. در ادامه میخواستم بپرسم با توجه به شرایط کنونی پدرم (از مقدار حبسی که دارد تا رضایتی که گرفته و بیماری مزمنی که دارد) و وضعیت بحرانی شده کنونی جامعه و موضوع حساسیت بهداشت بخاطر ویروس ناقل و خطرناک و کشنده کرونا و سیاست در پیش گرفته قوه قضا مبنی بر کم کردن حجم زندانیان و مرخصی دادن تعداد بالایی از انها و سایر دستورات ویژه دستگاه قضا در این مورد ایا با این وضعیت آیا ما میتوانیم دوباره با درخواست و مطرح کردن موضوع خاصی مانند ویروس و بیماری خطرناک کرونا و خطرناک و شدید بودن شیوع و گسترش آن و یا موضوعی دیگر از قاصی اجرای احکام یا شعبه صادر کننده رای قطعی و یا کمیسیون های خاص مثل کمیسیون عفو ؛ بخواهیم که پرونده پدرم را با توجه به تمام این مدارک خاص جهت دارا بودن امکان تبدیل و یا تخفیف و... مجازات ؛ مورد بررسی مجدد قرار دهد؟ بسیار سپاسگذار میشم در این مورد که برای ما باتوجه به شرایط خاص ذکر شده که اهمیت بالایی دارد مفصل راهنمایی بفرمایید.یا حق

15 اسفند 1398 95

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی