فروش زمین مشاع چگونه است؟

سلام یک زمین مشاع مطعلق به ۵نفر بوده است وزمین باشرط حدود اربعه فروخته شده است ودر آن حدود متراژ هم قید شده است وبعد از متراج زمین حدوداً ۱۸۰۰متر کم است و خریدار از فروشندگان به جرم فروش مال غیر شکایت کرده است وزمین بطور کامل به خریدار تحویل داده نشده است آیا خریدار میتواند در زمین کار کند مثل کاشت درخت باتشکر از شما

16 اسفند 1398 69

سلام
اولا اگر فروش طبق قدرالسهم مشاعی و محدود به حدود اربعه بوده فروش مال غیر نیست
ثانیا خریدار پس از بیع و تحویل حق هرگونه تصرف در آنرا دارد اعم از احداث مستحدثات یا کشت درخت یا کشاورزی

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی