غیبت داور

ایا حاضر نشدن داور در جلسه ی داوری بدون عذر موجه برای او مجازلتی هم خواهد داشت؟

20 اردیبهشت 1399 110

با سلام
بله چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری وامثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی