جدایی از زوجه

.سلام از نظر اهل سنت اگر جدایی به اصرار زوج باشد و قبل از امیزش شرایط به چه صورت خواهد بود؟

21 اردیبهشت 1399 84

با سلام
طبق نظر اهل سنت هرجدایی قبل از امیزش و خلوت در صورتی که سبب جدایی از ناحیه زوج باشد موجب تنصیف مهر می شود مانند جدایی به سبب لعان ،ایلا یا جدایی به سبب امتناع زوج از اسلام آوردن بعد از از اسلام اوردن زوجه ،اما در صورتی که جدایی به سبب استفاده ی زوج از خیار بلوغ باشد از این حالت استثنا می شود ، یعنی اگر زوج صغیر باشد و هنگام بلوغ از حق فسخ خود استفاده کند و قاضی حکم به جدایی زوجین دهد مسئولیتی در برابر مهر ندارد و حکمت سقوط مهر این است که باید فائده ای بر حق فسخی که شارع برای زوج در نظر گرفته مترتب باشد و فائده در سقوط مهر ظاهر می گردد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی