وقوع تولد فرزند

از نظر اهل سنت مدت زمان وقوع تولد فرزند از زمان عقد باید چقدر باشد؟؟؟

21 اردیبهشت 1399 88

با سلام
چنانچه قبل از 6 ماه از زمان عقد صحیح فرزندی به دنیا اورد نسبت فرزند به زوج ثابت نمیشود چون این مدت کمترین زمانی است که جنین می تواند زنده متولد شود بنابراین تولد فرزند قبل از 6 ماه براین که حمل قبل از ازدواج محقق شده دلالت می کند و نسبت فرزند به زوج ثابت نمی شود مگر این که زن ادعا کند و شوهر به ایت که فرزند اوست اقرار کند و تصریح به ولدالزنا بودن ان نکند در این صورت نسب فرزند نه با فراش بلکه با اقرار ثابت شده و برعلیه او حجت است و اقرار را چنین توجیه می کنند که احتمال دارد قبل از ازدواج علنی ازدواج مخفی داشته یا به واسطه عقد فاسد یا شبهه زوجه از او حامله گردیده است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی