آیا من می توانم این قرارداد فروش را فسخ کنم؟

ملکی را خریدم خریدار به دفتر خانه نیامده ک بقیه پول را بده و سند رو انتقال دهد آیا من می توانم این قرار را منفسخ کنم یا نه؟

19 اسفند 1398 73

سلام
باید به متن قرار داد توجه نمود که آیا شرط انفساخ در قرار داد آمده است یا خیر. اگرشرط قید نشده باشد امکان انفساخ نیست

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی