تقاضا مستقیم محکوم از شعبه وصلاحیت شعبه کیفری چیست؟

با سلام آیا شعبه صادر کننده رای قطعی این اختیار و صلاحیت قانونی را دارد که هر وقت صلاح بداند و یا پس از درخواست محکوم علیه با ذکر دلایل موجه برای تبدیل مجازاتش به آن شعبه ؛؛؛ برای تبدیل مجازات تعیین شده مجددا پرونده را بررسی و در صورت صلاحدید مجازات حبس را تبدیل کند؟(در واقع میخواهم بدانم شعبه میتواند و اختیار و صلاحیت این را دارد که پس از درخواست محکوم با دلایل موجه مبنی بر تبدیل مجازاتش این کار را بکند یا خیر؟)

21 اسفند 1398 76

سلام
دادگاه در زمان اخذ رضایت از شاکی و تقاضای تخفیف مختار است میزان مجازات را کاهش دهد و یا در موارد عجز از تحمل حبس دادگاه موضوع را رسیدگی و مجازات جایگزین تعیین و یا تا زمان افاقه اجرای مجازات را تعلیق می کند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی