نصب شیروونی به طرف منزل همسایه جرم است؟

سلام برای خانه ام میخواهم مجرای ابی مانند شیروونی بگذرام تا اب باران جمع نشود اگر اب آن به خانه همسایه بریزد میتونه شکایت کنه ؟؟

23 اسفند 1398 68

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی