تعارض در زمين در تصرف بنده که شهرداری ادعای مالکیت دارد چکار کنم؟

در صورتي كه زميني تحت مالكيت ما باشد و آن زمين فاقد سند باشد و جزوه مشاعات چندين هكتاري باشد. اگر شهرداري بر روي آن دست بگذارد چگونه ميتوان در مقابل آن طرح شكايت نمود؟

23 اسفند 1398 65

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی