متن رای دادگاه را متوجه نمی شوم چکار کنم؟

مفهوم این متن چیست .... لذا دادگاه خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخيص داده به استنادماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون ايين دادرسی مدنی حکم به بطلان دعويب مطروحه صادر واعلام می نمايد. رای صادره حضوری بوده ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاکم محترم دادگاه تجديدنظر مرکز استان آذربايجان غربی می باشد. پرونده در مورد دعوی اجرت المثل مفتوح است

27 اسفند 1398 104

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی