قلنامه

با سلام آيا براي خريد خانه حتما بايد قلنامه تنظيم شود يا انتقال سند در دفتر اسناد رسمي كافي است؟

28 اسفند 1398 23
با سلام لزوما نياز به تنظيم قلنامه نيست و افراد ميتوانند در دفتر اسناد رسمي مستقيما سند قطعي وي را تنظيم و امضا كنند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی