آيا براي خريد خانه حتما بايد قلنامه تنظيم شود يا انتقال سند در دفتر اسناد رسمي كافي است؟

با سلام آيا براي خريد خانه حتما بايد قلنامه تنظيم شود يا انتقال سند در دفتر اسناد رسمي كافي است؟

28 اسفند 1398 71

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی