آیا تنظیم قرارداد اجاره کمتر از یک سال امکان دارد؟

با سلام آيا امكان منعقد كردن قرارداد اجاره خانه به مدت هفت ماه وجود دارد؟

28 اسفند 1398 203

سلام
درقرارداد اجاره قيد مدت الزامي است ولي حداقل و حداكثري براي آن ذكر نشده است. از طرفي پس از انعقاد قرارداد امفرادي با مالكين مشاعي بايد در دفترخانه اسنادرسمي سند قطعي انتقال داده شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی