مجازات خرید و نگهداری مواد مخدر چقدر است؟

یکی از اقوام برای پدرم مقداری تریاک به عنوان هدیه اورده و مدتی بعد پلیس مبارزه با مواد مخدر به منزل ما وارد شدند و تریاک را کشف کردند و الان اتهام خریدو نگهداری به آن زدند ایا دریافت هدیه به عنوان هدیه جرم است ؟

02 فروردین 1399 91

به استناد ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را خرید ، نگهداری ، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار و تبصره ذیل همین ماده به مجازات های معین محکوم میشود، اطلاق عقود شرعی از قبیل :بیع،صلح ،هبه معوض یا غیر معوض بر داد و ستد مواد مخدر مجازی است و این مبادلات مواد مخدر عرفا خرید و فروش تلقی می شود
بر فرض انکه خرید و فروش تلقی نشودمشمول نگهداری مواد مخدر قرار میگیرد در صورتی هر یک مستقلا ارتکاب شده باشد طبق مقررات ماده ۵ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی آن قابل تعقیب و مجازات است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی