حمل و نگهداری مواد مخدر برای بار دوم چگونه مجازات می شود؟

برادر من به اتهام نگهداری ۱۵ کیلوگرم تریاک دستگیر شدو با قرار وثیقه تا زمان رسیدگی آزاد بود متاستفانه در این فاصله در زمان حمل ۵ کیلو کرم تریاک دوباره دستگیر شد ایا دادگاه به خاطر تگرار جرم مجازات را تشدید می کند ؟

02 فروردین 1399 69

از ماده ۱۳۶ و ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در باب تکرار جرم استنباط می شود منظور اجرای کامل حکم است لکن در خصوص جرایم مواد مخدر با توجه به روح قانون مذکور و سیاق عبارت در مواد ۶ و ۹ غیره ... قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به ان مصوب۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام قطعیت حکم و شروع به اجرا برای احراز تکرار در جرم لازم و کافی است .
فلذا چون در سوال هنوز رایی صادر نشده مشمول تکرار نبود و صرفا مجازات حمل و نگهداری قابل اعمال است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی