آیا جنینی که بدون محرمیت ایجاد شده باشد از پدر و مادر ارث می برد؟

سلام برای ارث بردن جنین میخواستم بدونم که اگر ازدواجی نبوده باشد بین زن و مرد و پدرش فوت کند ولی عقد پدر و مادر ثبت نشده باشد جنین ارث می برد ؟

02 فروردین 1399 64

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی